czwartek, 24 marzec 2016 09:44

Rzemieślnicza współpraca w Grupie Wyszehradzkiej

Nowy projekt MIRiP w ramach Grupy Wyszehradzkiej Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie bierze udział w projekcie: "Wzmocnienie kontaktów zawodowych MŚP w sferze dualnego kształcenia zawodowego w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Promowanie bardziej intensywnej wymiany uczniów i młodych pracowników między krajami "Grupy Wyszehradzkiej".

Jest to projekt partnerski czterech organizacji: AMSP-CR z Czech, ZRP z Polski, SZZ ze Słowacji i IPOSZ z Węgier, z inicjatywy IPOSZ. Jest to kontynuacja wspólnego projektu zrealizowanego na początku 2015 r. w ramach programu Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego.

Celem projektu, jest organizacja 4 warsztatów z dziedziny dualnego kształcenia zawodowego, w 4-ech wybranych głównych zawodach rzemieślniczych - jeden warsztat w każdym z krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4). Głównym celem warsztatów jest dokonanie przeglądu części teoretycznej i praktycznej kształcenia dualnego w określonym zawodzie w każdym z krajów Grupy V4 oraz ustanowienie sieci biznesowej, która mogłaby stać się bazą dla rozwijania relacji w przyszłości, jak również wspierać bardziej intensywną wymianę uczniów zawodu i młodych pracowników w danym zawodzie. Wdrażając projekt realizować będziemy przede wszystkim następujące cele:

• Wzmocnienie kompetencji uczestników, specjalistów i kadry zarządzającej MŚP w zakresie dualnych modułów szkolenia zawodowego w 4 głównych zawodach rzemieślniczych (branża metalowa, branża budowlana, branża drzewna, branża szkła), ze szczególnym uwzględnieniem poprawy możliwości zatrudnienia młodych ludzi;

• Doświadczenia i dobre praktyki w promocji i rozwoju dualnego kształcenia zawodowego w krajach uczestniczących w projekcie zostaną przeanalizowane i ocenione, w 4-ech głównych zawodach rzemieślniczych;

• Na podstawie doświadczeń partnera zostaną przygotowane 4-5 stronicowe opracowania w języku angielskim w zakresie 4-ech głównych zawodów rzemieślniczych, które zostaną połączone w postaci streszczenia na temat dualnego kształcenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: udział młodzieży w dualnym kształceniu zawodowym, realizacja części teoretycznej i praktycznej kształcenia dualnego w krajach Grupy Wyszehradzkiej, rola kształcenia dualnego w zwiększaniu szans na zatrudnienie, poprawie sytuacji i możliwości wymiany uczniów między krajami Grupy Wyszehradzkiej w tych 4-ech zawodach rzemieślniczych, tworzenie kontaktów zawodowych między firmami z krajów Grupy Wyszehradzkiej, które biorą udział w kształceniu dualnym. Podsumowanie zostanie rozesłane do odpowiednich organów rządowych i zainteresowanych stron. Wyniki warsztatów zostaną przekazane do wszystkich partnerów.

Jednocześnie informujemy, że część warsztatowa w Polsce (branża budowlana) zostanie zorganizowana w dniach 19-21 maja w Krakowie, co oznacza, że delegacja wszystkich zagranicznych partnerów będzie obecna w trakcie uroczystości Święta Rzemiosła w dniu 21 maja 2016r.

Read 651 times